Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa w Mrozach

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Organa szkoły i ich kompetencje

Organami Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach

1. Dyrektor szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Uczniowski.

 DYREKTOR

Dyrektorem  Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach jest mgr Renata Kuligowska

1. Szkołą kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).
3. Zasady powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określają odrębne przepisy.

Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w Statucie -  Rozdział III  § 39.

 WICEDYREKTOR

 Dyrektorem  Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach jest mgr Barbara Beata Dobosz

1. Wicedyrektor wykonuje zadania zlecone przez dyrektora, z wyjątkiem tych, które w przepisach Karty Nauczyciela lub ustawy są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora.
2. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor szkoły.
Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych wicedyrektorowi sprawuje dyrektor szkoły.

Zadania i kompetencje Wicedyrektora  określone są w Statucie -  Rozdział III  § 55.

 RADA PEDAGOGICZNA

W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

Zadania i kompetencje Rady pedagogicznej określone są w Statucie -  Rozdział III  § 57.

 RADA RODZICÓW

W szkole działa Rada Rodziców zgodnie z art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty.

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców.

Współdziała z dyrektorem, wszystkimi organami szkoły, organem prowadzącym i nadzorującym oraz innymi instytucjami w realizacji zadań szkoły.

Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły poprzez:

·        Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców.

·        Gromadzenie funduszy potrzebnych dla wspierania działalności szkoły.

·        Występowanie z opiniami i wnioskami dotyczącymi pracy szkoły do organu prowadzącego i nadzorującego.

Zadania i kompetencje Rady Rodziców określone są w Statucie -  Rozdział III  § 72.

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Organem przedstawicielskim młodzieży szkolnej jest Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i inni członkowie.

Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

Samorząd ma prawo do:

·        organizacji życia szkoły, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

·        organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z opiekunem samorządu i dyrekcji.

Szczegóły pracy Samorządu Uczniowskiego zawiera jego Regulamin.

Zadania i kompetencje Samorządu Uczniowskiego określone są w Statucie - Rozdział III  § 63.Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".