Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa w Mrozach

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Przedmiot działalności i kompetencje

 

Przedmiot działalności i kompetencje określa art. 7 ust.1-2 ustawy o systemie Oświaty (t.j.Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut jednostki.

Szkoła Podstawowa w Mrozach  jest szkołą publiczną, nauka w szkole trwa 6 lata, w szkole funkcjonują oddziały przedszkolne i klasy integracyjne.

Szkoła:

a)    zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

b)    przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

c)    zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

d)    w ostatnim roku nauki przeprowadza obowiązkowy sprawdzian umiejętności,

e)    ukończenie szkoły daje możliwość dalszego kształcenia w szkołach gimnazjalnych,

f)     kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

g)    sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

h)    umożliwia rozwijanie zainteresowań własnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania i zajęcia pozalekcyjne.

 

Celem szkoły jest wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i wprowadzanie go w życie społeczne, a szczególności szkoła:

 

a)    wprowadza ucznia w świat nauki wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;

b)    wprowadza ucznia w świat kultury i sztuki;

c)    współdziała z rodziną wspomagając ją w wychowaniu;

d)    rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej;

e)    umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

f)     realizuje zadania wychowawcze  zawarte w Programie Wychowawczym Szkoły ,

g)    sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów  z zakresu bezpieczeństwa i higieny,

h)    rozwija poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny,

i)      upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

j)      szkoła organizuje zajęcia dla uczniów z zakresu profilaktyki dostosowanej do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska wynikające z Programu Profilaktycznego.

Szkoła umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizację obowiązku szkolnego indywidualnym tokiem lub programem nauki, ukończenie szkoły w skróconym czasie.

Pomaga w organizowaniu zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

Szkoła udziela na wniosek ucznia, rodziców, nauczyciela, pedagoga, poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie:

a)    zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,

b)    zajęć specjalistycznych,

c)    nauczania indywidualnego,

d)    indywidualnych konsultacji,

e)    zajęć terapeutycznych,

f)     porad dla uczniów,

g)      porad i konsultacji oraz warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".